” ขอขอบคุณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย “

” ขอขอบคุณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ได้บริจาค เตียงฝึกยืนไฟฟ้า (Tilt Table)
มูลค่า 38,000 บาท
ให้กับโรงพยาบาลดอยหล่อ

Scroll to Top